KGFB - 2018 olvasni jó!légy sikeres!kézilabdamyclubanyuciknak
Egyéni keresés
hirdetés

"A rá­di­ó­zás a fény­nél a­la­cso­nyabb f­rek­ven­ci­á­jú elekt­ro­mág­ne­ses hul­lá­mok mo­du­lá­ci­ó­já­val mű­ködő, jel­to­váb­bí­tás­ra hasz­nált tech­no­ló­gia. Meg­kü­lön­böz­te­tünk rá­dió­adót és rá­dió­vevőt a jel­to­váb­bí­tás i­rá­nyá­nak meg­fe­lelően."